Linguistics

Хэл шинжлэл

Мэргэжлийн индекс: Е220100

Зорилтууд:

   • Сонгосон салбартаа судалгааны зохиол бүтээл мэргэшлийн түвшинд хэрэглэх чадвар эзэмших,
   • Судалгааны арга зүйн онолын үндсийг эзэмших,
   • Үндэслэл гаргах, учир шалтгааны холбогдлыг тайлах, өвөрмөц сэтгэлгээг хөгжүүлэх,
   • Чанарын судалгааны зарчим, арга зүйг эзэмших,
   • Судалгааны ажлыг төлөвлөх чадвар эзэмших,
   • Судалгаанд тоон аргыг хэрэглэх бэлтгэлтэй болох,
   • Судалгааны хүчин төгөлдөр байдлыг үнэлэх чадвар эзэмших,
   • Судалгааны төсөл хэрэгжүүлэхэд оролцох чадвар эзэмших

Comparative Linguistics

Гадаад хэл шинжлэл

Мэргэжлийн индекс: Е220100

Зорилтууд:

  • Сонгосон салбартаа судалгааны зохиол бүтээл мэргэшлийн түвшинд хэрэглэх чадвар эзэмших,
  • Судалгааны арга зүйн онолын үндсийг эзэмших,
  • Үндэслэл гаргах, учир шалтгааны холбогдлыг тайлах, өвөрмөц сэтгэлгээг хөгжүүлэх,
  • Чанарын судалгааны зарчим, арга зүйг эзэмших,
  • Судалгааны ажлыг төлөвлөх чадвар эзэмших,
  • Судалгаанд тоон аргыг хэрэглэх бэлтгэлтэй болох,
  • Судалгааны хүчин төгөлдөр байдлыг үнэлэх чадвар эзэмших,
  • Судалгааны төсөл хэрэгжүүлэхэд оролцох чадвар эзэмших

Culture Studies

Олон улс, орон судлал

Зорилтууд:

  • Сонгосон салбартаа судалгааны зохиол бүтээл мэргэшлийн түвшинд хэрэглэх чадвар эзэмших,
  • Судалгааны арга зүйн онолын үндсийг эзэмших,
  • Үндэслэл гаргах, учир шалтгааны холбогдлыг тайлах, өвөрмөц сэтгэлгээг хөгжүүлэх,
  • Чанарын судалгааны зарчим, арга зүйг эзэмших,
  • Судалгааны ажлыг төлөвлөх чадвар эзэмших,
  • Судалгаанд тоон аргыг хэрэглэх бэлтгэлтэй болох,
  • Судалгааны хүчин төгөлдөр байдлыг үнэлэх чадвар эзэмших,
  • Судалгааны төсөл хэрэгжүүлэхэд оролцох чадвар эзэмших

International Studies

Олон улсын харилцаа

Зорилтууд:

  • Сонгосон салбартаа судалгааны зохиол бүтээл мэргэшлийн түвшинд хэрэглэх чадвар эзэмших,
  • Судалгааны арга зүйн онолын үндсийг эзэмших,
  • Үндэслэл гаргах, учир шалтгааны холбогдлыг тайлах, өвөрмөц сэтгэлгээг хөгжүүлэх,
  • Чанарын судалгааны зарчим, арга зүйг эзэмших,
  • Судалгааны ажлыг төлөвлөх чадвар эзэмших,
  • Судалгаанд тоон аргыг хэрэглэх бэлтгэлтэй болох,
  • Судалгааны хүчин төгөлдөр байдлыг үнэлэх чадвар эзэмших,
  • Судалгааны төсөл хэрэгжүүлэхэд оролцох чадвар эзэмших

Foreign Relations

Соёл судлал

Зорилтууд:

  • Сонгосон салбартаа судалгааны зохиол бүтээл мэргэшлийн түвшинд хэрэглэх чадвар эзэмших,
  • Судалгааны арга зүйн онолын үндсийг эзэмших,
  • Үндэслэл гаргах, учир шалтгааны холбогдлыг тайлах, өвөрмөц сэтгэлгээг хөгжүүлэх,
  • Чанарын судалгааны зарчим, арга зүйг эзэмших,
  • Судалгааны ажлыг төлөвлөх чадвар эзэмших,
  • Судалгаанд тоон аргыг хэрэглэх бэлтгэлтэй болох,
  • Судалгааны хүчин төгөлдөр байдлыг үнэлэх чадвар эзэмших,
  • Судалгааны төсөл хэрэгжүүлэхэд оролцох чадвар эзэмших

Mongolian Studies

Монгол судлал

Зорилтууд:

   • Сонгосон салбартаа судалгааны зохиол бүтээл мэргэшлийн түвшинд хэрэглэх чадвар эзэмших,
   • Судалгааны арга зүйн онолын үндсийг эзэмших,
   • Үндэслэл гаргах, учир шалтгааны холбогдлыг тайлах, өвөрмөц сэтгэлгээг хөгжүүлэх,
   • Чанарын судалгааны зарчим, арга зүйг эзэмших,
   • Судалгааны ажлыг төлөвлөх чадвар эзэмших,
   • Судалгаанд тоон аргыг хэрэглэх бэлтгэлтэй болох,
   • Судалгааны хүчин төгөлдөр байдлыг үнэлэх чадвар эзэмших,
   • Судалгааны төсөл хэрэгжүүлэхэд оролцох чадвар эзэмших

Journalism

Сэтгүүл зүй

Зорилтууд:

   • Сонгосон салбартаа судалгааны зохиол бүтээл мэргэшлийн түвшинд хэрэглэх чадвар эзэмших,
   • Судалгааны арга зүйн онолын үндсийг эзэмших,
   • Үндэслэл гаргах, учир шалтгааны холбогдлыг тайлах, өвөрмөц сэтгэлгээг хөгжүүлэх,
   • Чанарын судалгааны зарчим, арга зүйг эзэмших,
   • Судалгааны ажлыг төлөвлөх чадвар эзэмших,
   • Судалгаанд тоон аргыг хэрэглэх бэлтгэлтэй болох,
   • Судалгааны хүчин төгөлдөр байдлыг үнэлэх чадвар эзэмших,
   • Судалгааны төсөл хэрэгжүүлэхэд оролцох чадвар эзэмших

Literature Studies

Утга зохиол судлал

Зорилтууд:

   • Сонгосон салбартаа судалгааны зохиол бүтээл мэргэшлийн түвшинд хэрэглэх чадвар эзэмших,
   • Судалгааны арга зүйн онолын үндсийг эзэмших,
   • Үндэслэл гаргах, учир шалтгааны холбогдлыг тайлах, өвөрмөц сэтгэлгээг хөгжүүлэх,
   • Чанарын судалгааны зарчим, арга зүйг эзэмших,
   • Судалгааны ажлыг төлөвлөх чадвар эзэмших,
   • Судалгаанд тоон аргыг хэрэглэх бэлтгэлтэй болох,
   • Судалгааны хүчин төгөлдөр байдлыг үнэлэх чадвар эзэмших,
   • Судалгааны төсөл хэрэгжүүлэхэд оролцох чадвар эзэмших

Education Management

Боловсролын удирдлага

Зорилтууд:

  • Сонгосон салбартаа судалгааны зохиол бүтээл мэргэшлийн түвшинд хэрэглэх чадвар эзэмших,
  • Судалгааны арга зүйн онолын үндсийг эзэмших,
  • Үндэслэл гаргах, учир шалтгааны холбогдлыг тайлах, өвөрмөц сэтгэлгээг хөгжүүлэх,
  • Чанарын судалгааны зарчим, арга зүйг эзэмших,
  • Судалгааны ажлыг төлөвлөх чадвар эзэмших,
  • Судалгаанд тоон аргыг хэрэглэх бэлтгэлтэй болох,
  • Судалгааны хүчин төгөлдөр байдлыг үнэлэх чадвар эзэмших,
  • Судалгааны төсөл хэрэгжүүлэхэд оролцох чадвар эзэмших

Education Studies

Боловсрол судлал

Зорилтууд:

  • Сонгосон салбартаа судалгааны зохиол бүтээл мэргэшлийн түвшинд хэрэглэх чадвар эзэмших,
  • Судалгааны арга зүйн онолын үндсийг эзэмших,
  • Үндэслэл гаргах, учир шалтгааны холбогдлыг тайлах, өвөрмөц сэтгэлгээг хөгжүүлэх,
  • Чанарын судалгааны зарчим, арга зүйг эзэмших,
  • Судалгааны ажлыг төлөвлөх чадвар эзэмших,
  • Судалгаанд тоон аргыг хэрэглэх бэлтгэлтэй болох,
  • Судалгааны хүчин төгөлдөр байдлыг үнэлэх чадвар эзэмших,
  • Судалгааны төсөл хэрэгжүүлэхэд оролцох чадвар эзэмших

Business Management

Бизнес удирдлага
Зорилтууд:

  • Сонгосон салбартаа судалгааны зохиол бүтээл мэргэшлийн түвшинд хэрэглэх чадвар эзэмших,
  • Судалгааны арга зүйн онолын үндсийг эзэмших,
  • Үндэслэл гаргах, учир шалтгааны холбогдлыг тайлах, өвөрмөц сэтгэлгээг хөгжүүлэх,
  • Чанарын судалгааны зарчим, арга зүйг эзэмших,
  • Судалгааны ажлыг төлөвлөх чадвар эзэмших,
  • Судалгаанд тоон аргыг хэрэглэх бэлтгэлтэй болох,
  • Судалгааны хүчин төгөлдөр байдлыг үнэлэх чадвар эзэмших,
  • Судалгааны төсөл хэрэгжүүлэхэд оролцох чадвар эзэмших

Accounting

Нягтлан бодох бүртгэл

Зорилтууд:

  • Сонгосон салбартаа судалгааны зохиол бүтээл мэргэшлийн түвшинд хэрэглэх чадвар эзэмших,
  • Судалгааны арга зүйн онолын үндсийг эзэмших,
  • Үндэслэл гаргах, учир шалтгааны холбогдлыг тайлах, өвөрмөц сэтгэлгээг хөгжүүлэх,
  • Чанарын судалгааны зарчим, арга зүйг эзэмших,
  • Судалгааны ажлыг төлөвлөх чадвар эзэмших,
  • Судалгаанд тоон аргыг хэрэглэх бэлтгэлтэй болох,
  • Судалгааны хүчин төгөлдөр байдлыг үнэлэх чадвар эзэмших,
  • Судалгааны төсөл хэрэгжүүлэхэд оролцох чадвар эзэмших

Public Administration

Мэргэжлийн индекс:   Е04130302

Мэргэжил :        Төрийн захиргааны менежмент              Суралцах хугацаа: 1.5-2 жил

Олгох боловсролын, зэрэг:     Магистр                                Элсэгчдийн боловсрол:бакалавр

           Монгол улсын нийгэм эдийн засаг  хурдацтайгаар өөрчлөгдөхийн хирээр төрийн захиргааны удирдлагыг мэдлэг, ур чадвар, ёс зүйтэй төрийн албан хаагчид сонгон шалгаруулалтаар томилогдон гүйцэтгэх хэрэгцээ шаардлага нэмэгдэж байна.

        Төрийн ажилтнууд мэргэжил боловсролын түвшингээ байнга дээшлүүлэх, улс төр, эдийн засгийн орчин үеийн нөхцөл байдалд ажил үүргээ амжилттай хэрэгжүүлэх асуудал өнөөдөр тулгамдаж байна.

          Эрдмийн сургууль нь Улаанбаатар болон хөдөө орон нутагт бизнесийн удирдлагын магистрын сургалтыг зохион байгуулж ажилласан 10 гаруй жилийн туршлага, судалгааны үр дүнгээс харахад суралцагсдын дийлэнх хувь нь төрийн албан хаагчид байгаа ба төрийн захиргааны менежментийн чиглэлээр магистрантурт суралцах санал хүсэлтээ байнга ирүүүлсээр байгаа юм.

       Төрийн албан хаагчдад Монгол төрийн бодлогын залгамж холбоо, түүхэн замнал, төрийн үйлчилгээ, төрийн соёлын мөн чанарыг танин мэдүүлж  гүнзгийрүүлсэн мэдлэгийг олгох  хэрэгцээ шаардлага тулгарч байна.

            Төрийн удирдлага, төр ба олон нийтийн харилцаа, төрийн шийдвэрт иргэд, орон нутгийн оролцоог нэмэгдүүлэх, хөдөө орон нутгийн өөрийн удирдлагын тогтолцоог бий болгож дэмжин хэрэгжүүлэх нь төрийн албан хаагчдаас төрийн захиргааны удирдлагын өндөр түвшний мэдлэг ур чадварыг шаардаж байна.

      Төрийн албан хаагчид төрийн санхүүгийн бодлогын үндэс, төсвийн орлого зардлын тооцоолол, түүний хэрэгжилтэд тавих хяналтын асуудал, төрийн санхүүгийн аудитын асуудлуудыг тодорхой түвшинд ойлгож эзэмсэн байх хэрэгцээ нэмэгдсээр байна.

            Төрийн ажилтнууд нь төр ба олон нийтийн харилцааны мөн чанар, удирдлагын сэтгэл зүй, удирдлагын шийдвэр гаргалт, төрийн байгууллагын гүйцэтгэлийн удирдлагын асуудлуудыг тодорхой түвшинд ойлгож эзэмшсэн байх нь төрийн үйлчилгээний чанар үр дүнг дээшлүүлэх нөхцлийг бүрдүүлэх юм

           Эдгээр бүх хэрэгцээ шаардлага нь төрийн албан хаагчид болон төрийн албанд ажиллах хүсэлтэй иргэдэд тэдний эрэлт хэрэгцээт сургалтыгн агуулгыг багтаасан магистрын түвшний сургалтын “Төрийн захиргааны менежмент” чиглэлийн сургалтыг  зохион байгуулах үндэслэл болж байна.

Social Work, Welfare Work

Мэргэжлийн нэр:          Нийгмийн ажил халамж үйлчилгээ

Суралцах хугацаа:         1,5-2,0 жил                                         Олгох боловсролын зэрэг:        Магистр

Мэргэжлийн индекс:    09230101                                             Элсэгчдийн боловсрол:             Бакалавр

Монгол Улсад нийгмийн халамжийн тогтолцоо үүсч, сүүлийн жилүүдэд Нийгмийн Халамжийн тухай хуулиуд батлагдаж, аймаг, хот, дүүрэг, сум, хороонд хэлтэс ажилтантай боллоо. Судалгаанаас үзвэл нийт Нийгмийн ажилтнуудын 10 гаруй хувь мэргэжлийн нийгмийн ажилтнууд ажиллаж байна. Халамж, үйлчилгээ, Хүүхдийн байгууллага, Олон улсын болон Төрийн, төрийн бус байгууллагууд, Хүний эрх, Хүчирхийлэлийн эрсэг байгууллагууд Мэргэшсэн нийгмийн ажилтны эрэлт хэрэгцээ бий болсоор байна.

Манай улсад Нийгмийн халамж, үйлчилгээний чиглэлээр түвшин ахисан Магистрантуурын сургалт явагдаагүй өнөөг хүрсэн, Нийгэм хамгааллын салбарт Магистрын сургалтын шаардлага нийгмийн хэрэгцээнээс үүсч байгаа юм. Нийгмийн ажил мэргэжлийн хөтөлбөр нь нийгмийн асуудлыг шийдвэрлэх, урьдчилан сэргийлэх, ажиллах, нийгмийн үйлчилгээг үр ашигтай хүргэх мэргэжлийн нийгмийн халамжийн ажилтаныг агуулж, нийгмийн ажлыг хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай мэдлэгийг үндэслэн нөхцөл байдалд тохирсон төрөл бүрийн нийгмийн ажлыг хэрэгжүүлэх аргачлалыг заана. Суралцагчдад хувь хүн ба гэр бүл, бүлэг хамт олон цаашлаад орон нутаг, улс орон нийгмийн чадавхийг бүрэн дүүрэн гаргахад нь туслах, асуудлыг шийдвэрлэх арга замыг зааж, мэдлэг, чадвар, хандлагыг олгоно.

Water Management

Мэргэжлийн нэр:               Усны менежмент                       Олох боловсролын зэрэг:          Магистр

Мэргэжлийн индекс:       05220202                                      Суралцах хугацаа:                       1,5-2,0 жил

Элсэгчдийн боловсрол:   Бакалавр

Улс орны эдийн засгийн хөгжилтэй уялдан усны нөөцийн асуудал хурцаар тавигдахын зэрэгцээ, усны сав газрын байгууллагууд шинээр байгуулагдан үйл ажиллагаа эхэлж байгаа энэ цаг үед усны нөөцийн нэгдсэн менежмент, ялангуяа байгаль орчны урсац, усны институц, үнэ тариф, төлбөр, экологи, эдийн засгийн үнэлгээ, хууль эрх зүйн чиглэлээр зохих мэдлэг эзэмшсэн, асуудалд иж бүрэн дүн шинжилгээ хийж, холбогдох талуудын хамтын ажиллагааг уялдуулах чадвартай мэргэжилтэн бэлтгэх хэрэгцээ шаардлагыг хангахад уг сургалтын хөтөлбөр чухал ач холбогдолтой болно.

Усны менежментийн магистрын  хөтөлбөрт хамрагдан суралцсанаар оюутан дараах мэдлэг эзэмшинэ. Үүнд:

  • Усны менежментийн талаарх орчин үеийн үзэл баримтлал, чиг хандлага
  • Усны салбарын үйл ажиллагааг удирдан зохион байгуулахад салбар дундын нэгдсэн арга аргачлалыг хэрэглэх үндэслэл шаардлага
  • Усны экосистемийн физик, хими, биологийн талаарх үндсэн ойлголт
  • Усны менежментийн эдийн засаг, институц, эрхзүйн зарчим, арга аргачлал, хэрэгслүүд
  • Байгаль шинжлэл, инженерчлэл, нийгэм, эдийн засаг болон бусад шинжлэх ухааны усны менежмент дэх үүрэг зэрэг болно.

Family Studies, Gender Studies

Монгол улсын төрөөс хүн амын хөгжлийн талаар баримтлах бодлого болон гэр бүлийн хөгжлийн талаар гарсан цогц хөтөлбөрүүдийн хүрээнд гэр бүл төвтэй нийгэм ба хүний хөгжил, хүүхдийн эрхийн хамгаалалын тухай хөтөлбөр, зорилтуудыг хэрэгжүүлэн гэр бүлийн менежментийг боловсронгүй болгон сайжруулах нь нийгмийн хэрэгцээ болж гэр бүл судлаачид нэн шаардлагатай байна. Үүнд:

  • Гэр бүлийн асуудлыг хариуцсан тогтолцоог хэрэгжүүлэх
  • Төрийн болон төрийн бус байгууллагуудын хамтын ажиллагааг дэмжиж гэр бүл, иргэдийн зүгээс гарч буй санал санаачилгийг дэмжих
  • Гэр бүлийн тухай хууль тогтоомжуудыг хэрэгжүүлэх, байгууллага, ажилтнуудын чадвахийг бэхжүүлж зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэх
  • Гэр бүлийн нэр төрөө дээдлэн эцэг эх байх үүрэг хариуцлагаа ухамсарлан  эрхэмлэх, нийгмийн үнэт зүйлийг төлөвшүүлж гэр бүлийн асуудал хариуцсан нийгмийн ажилтны үүрэг оролцоог нэмэгдүүлэх
  • Гэр бүлтэй ажиллах, зөвлөн туслах цэг, төвүүдийн үйлчилгээний ур чадварыг дээшлүүлэх
  • Орон нутгийн болон төрийн захиргааны байгууллагуудын асуудал хариуцсан ажилтны хамаарах мэдлэг боловсролыг чанаржуулах
  • Залуу гэр бүлд гэр бүлийн боловсрол олгох болон нийгмийн халамж дэмжлэгт хамруулах ажил үйлчилгээний чанарыг сайжруулах
  • Гэр бүлийн хүчирхийлэлтэй тэмцэх хүрээг хамарсан байгууллагуудын хамтын ажиллагааг идэвхжүүлэхэд анхаарах
  • Гэр бүлийн маргаан, зөрчилдөөний гарах нөхцөл болон нийгэм, сэтгэл зүйн шалтгааныг судлан боловсруулж шийдвэрлэх арга замыг судлах