Intensive Bachelor Course in English

АНГЛИ ХЭЛНИЙ ОРЧУУЛАГЧ МЭРГЭЖЛИЙН ОРОЙН БАКАЛАВРЫН
СУРГАЛТЫН ТУХАЙ

Мэргэжил : Англи хэлний орчуулагч                        Мэргэжлийн индекс : D023101
Суралцах хугацаа : 2-2,5 жил                                   Элсэгчдийн боловсрол : Бакалавр, Дээд
Зэрэг : Бакалавр                                                              Багц цаг : 75 кредит

Сургалтын давуу тал :
• Монгол улсад насанд хүрэгчдийн боловсролыг дээшлүүлэх, тогтолцоог боловсронгуй болгоход өөрийн хувь нэмэр оруулсан, дээд боловсролтой хүмүүст зориулсан эрчимжүүлсэн сургалтыг Монголд анх удаа зохион байгуулсан, олон жилийн туршлагатай
• Монгол хүнд богино хугацаанд англи хэл заах арга зүйн үндэс, сургалтын технологийг боловсруулах чиглэлд сургалтын үйл ажиллагааг чиглүүлэн ажилладаг
• Магистр, докторын зэрэгтэй , гадаад хэл заах аргын арвин туршлагатай, гадаад, дотоодын өндөр мэргэжилтэй багшлах бүрэлдхүүн
• Англи хэлний ярианы дадал, чадвар эзэмшүүлэх хичээлийг гадаад орны өндөр мэргэжлийн багш нар заадаг
• Орчин үеийн гадаад хэлний сургалтад тавигдах шаардлагыг хангасан таатай орчин
• Насанд хүрэгчид-суралцагчдын онцлог, эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн сургалтын уян хатан бодлого, үйл ажиллагаа
• Сургалтын төлөвлөгөөнд заагдсан сонгон мэргэшүүлэх хичээлүүдээс сонгон судлах боломжтой
• Гадаад хэл, соёлын үйл ажиллагаатай танилцуулах тэмдэглэлт баяр ёслол, томоохон үйл ажиллагааг явуулж хэвшсэн
• Англи хэл, соёлтой танилцах урт, богино хугацааны хөтөлбөрт хамрагдах боломж
• Магистр, докторын сургалт, судалгааны ажлын бааз суурь болдог

Сургалтын үр дүн:
Тус сургуулийг төгсөгчид улс орны нийгэм, эдийн засаг, боловсрол, шинжлэх ухааны зэрэг бүхий л салбарт үр бүтээлтэй ажиллаж байна.
Олон тооны төгсөгчид дэлхийн шилдэг их дээд сургуулиудад магистр, докторын сургалтад тэтгэлэгт хөтөлбөр хамрагдан суралцдаг нь сургалтын чанарыг тодорхойлох нэг үзүүлэлт болно.

Intensive Bachelor Course in Japanese

Япон хэлний бакалаврын эрчимжүүлсэн сургалт

Мэргэжил :                      Япон хэлний орчуулагч            Мэргэжлийн индекс :                 D023101
Суралцах хугацаа :       2-2,5 жил                                      Элсэгчдийн боловсрол :            Бакалавр
Зэрэг :                              Бакалавр                                       Багц цаг :                                       120 кредит

Сургалтын давуу тал :

  • Докторын зэрэгтэй, хэл заах аргын арвин туршлагатай багшлах боловсон хүчин
  • Орчин үеийн гадаад хэлний сургалтад тавигдах шаардлагыг хангасан таатай орчин
  • Суралцагсдын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн сургалтын уян хатан бодлого, үйл ажиллагаа
  • Элсэгчдээс япон хэлний мэдлэг шаардахгүй
  • Япон хэлний өвөрмөц онцлог болон оюутанд ноогдох ачааллыг тэнцвэржүүлэх үүднээс улирал тутам судлах багц цаг харилцан адилгүй байна
  • Сургалтын төлөвлөгөөнд заагдсан сонгон мэргэшүүлэх хичээлүүдээс сонгон судлах боломжтой
  • Япон хэл, соёлтой танилцах урт, богино хугацааны хөтөлбөрт хамрагдах боломж

Сургалтын үр дүн  :
Тус сургуулийг төгсөгчид засгийн газар хоорондын төсөл, хөтөлбөр, аялал жуулчлал, гадаад худалдаа, уул уурхай, боловсрол, гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани, төлөөлөгчийн газруудад үр бүтээлтэй ажиллаж байна.

          Мөн япон хэлний түвшин тогтоох шалгалтад авах ёстой 400 оноог Монгол улсаас анх удаа тус сургуулийн төгсөгч З.Дэлгэрмаа бүрэн авсан нь сургалтын чанарыг тодорхойлох нэг үзүүлэлт болно.

Intensive Bachelor Course in Korean

Солонгос хэлний бакалаврын эрчимжүүлсэн сургалт

Мэргэжил :                      Солонгос хэлний орчуулагч            Мэргэжлийн индекс :                 D023101
Суралцах хугацаа :       2-2,5 жил                                              Элсэгчдийн боловсрол :            Бакалавр
Зэрэг :                              Бакалавр                                               Багц цаг :                                       120 кредит

Сургалтын давуу тал :

   • Докторын зэрэгтэй, хэл заах аргын арвин туршлагатай багшлах боловсон хүчин
   • Орчин үеийн гадаад хэлний сургалтад тавигдах шаардлагыг хангасан таатай орчин
   • Суралцагсдын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн сургалтын уян хатан бодлого, үйл ажиллагаа
   • Элсэгчдээс солонгос хэлний мэдлэг шаардахгүй
   • Солонгос хэлний өвөрмөц онцлог болон оюутанд ноогдох ачааллыг тэнцвэржүүлэх үүднээс улирал тутам судлах багц цаг харилцан адилгүй байна
   • Сургалтын төлөвлөгөөнд заагдсан сонгон мэргэшүүлэх хичээлүүдээс сонгон судлах боломжтой
   • Солонгос хэл, соёлтой танилцах урт, богино хугацааны хөтөлбөрт хамрагдах боломж

Intensive Bachelor Course in Chinese

Хятад хэлний бакалаврын эрчимжүүлсэн сургалт

Мэргэжил :                      Хятад хэлний орчуулагч                  Мэргэжлийн индекс :                 D023101
Суралцах хугацаа :       2-2,5 жил                                              Элсэгчдийн боловсрол :            Бакалавр
Зэрэг :                              Бакалавр                                               Багц цаг :                                       120 кредит

Сургалтын давуу тал :

   • Докторын зэрэгтэй, хэл заах аргын арвин туршлагатай багшлах боловсон хүчин
   • Орчин үеийн гадаад хэлний сургалтад тавигдах шаардлагыг хангасан таатай орчин
   • Суралцагсдын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн сургалтын уян хатан бодлого, үйл ажиллагаа
   • Элсэгчдээс хятад хэлний мэдлэг шаардахгүй
   • Хятад хэлний өвөрмөц онцлог болон оюутанд ноогдох ачааллыг тэнцвэржүүлэх үүднээс улирал тутам судлах багц цаг харилцан адилгүй байна
   • Сургалтын төлөвлөгөөнд заагдсан сонгон мэргэшүүлэх хичээлүүдээс сонгон судлах боломжтой
   • Хятад хэл, соёлтой танилцах урт, богино хугацааны хөтөлбөрт хамрагдах боломж

Intensive Bachelor Course in French

Франц хэлний бакалаврын эрчимжүүлсэн сургалт

 

Мэргэжил :               Франц хэлний орчуулагч        Мэргэжлийн индекс :           D220772

Суралцах хугацаа :  2-2,5 жил                                    Элсэгчдийн боловсрол :     Бакалавр

Зэрэг :                       Бакалавр                                    Багц цаг :                     120 кредит

Сургалтын давуу тал :

  • Докторын зэрэгтэй, хэл заах аргын арвин туршлагатай багшлах боловсон хүчин
  • Орчин үеийн гадаад хэлний сургалтад тавигдах шаардлагыг хангасан таатай орчин
  • Суралцагсдын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн сургалтын уян хатан бодлого, үйл ажиллагаа
  • Элсэгчдээс франц хэлний мэдлэг шаардахгүй.
  • Франц хэлний өвөрмөц онцлог болон оюутанд ноогдох ачааллыг тэнцвэржүүлэх үүднээс улирал тутам судлах багц цаг харилцан адилгүй байна.
  • Сургалтын төлөвлөгөөнд заагдсан сонгон мэргэшүүлэх хичээлүүдээс сонгон судлах боломжтой.

Intensive Bachelor Course in Russian

Орос хэлний бакалаврын эрчимжүүлсэн сургалт

 

Мэргэжил :                Орос хэлний орчуулагч        Мэргэжлийн индекс :           D220772

Суралцах хугацаа :  2-2,5 жил                                    Элсэгчдийн боловсрол :     Бакалавр

Зэрэг :                       Бакалавр                                    Багц цаг :                     120 кредит

Сургалтын давуу тал :

  • Докторын зэрэгтэй, хэл заах аргын арвин туршлагатай багшлах боловсон хүчин
  • Орчин үеийн гадаад хэлний сургалтад тавигдах шаардлагыг хангасан таатай орчин
  • Суралцагсдын эрэлт хэрэгцээнд нийцсэн сургалтын уян хатан бодлого, үйл ажиллагаа
  • Элсэгчдээс орос хэлний мэдлэг шаардахгүй.
  • Орос хэлний өвөрмөц онцлог болон оюутанд ноогдох ачааллыг тэнцвэржүүлэх үүднээс улирал тутам судлах багц цаг харилцан адилгүй байна.
  • Сургалтын төлөвлөгөөнд заагдсан сонгон мэргэшүүлэх хичээлүүдээс сонгон судлах боломжтой.

Intensive Bachelor Course in Business (Human resource management)

Бизнесийн удирдлага /хүний нөөцийн менежмент/ бакалаврын эрчимжүүлсэн сургалт

 

Мэргэжил :                              Бизнесийн удирдлага /хүний нөөцийн менежмент/
Мэргэжлийн индекс :           D041301
Суралцах хугацаа :               2-2,5 жил                                     Элсэгчдийн боловсрол :     Бакалавр
Зэрэг :                                       Бакалавр                                     Багц цаг :                     120 кредит

Зорилтууд:

  • Сонгосон салбартаа судалгааны зохиол бүтээл мэргэшлийн түвшинд хэрэглэх чадвар эзэмших,
  • Судалгааны арга зүйн онолын үндсийг эзэмших,
  • Үндэслэл гаргах, учир шалтгааны холбогдлыг тайлах, өвөрмөц сэтгэлгээг хөгжүүлэх,
  • Чанарын судалгааны зарчим, арга зүйг эзэмших,
  • Судалгааны ажлыг төлөвлөх чадвар эзэмших,
  • Судалгаанд тоон аргыг хэрэглэх бэлтгэлтэй болох,
  • Судалгааны хүчин төгөлдөр байдлыг үнэлэх чадвар эзэмших,
  • Судалгааны төсөл хэрэгжүүлэхэд оролцох чадвар эзэмших

Intensive Bachelor Course in Accounting

Нягтлан бодох бүртгэлийн бакалаврын эрчимжүүлсэн сургалт

 

Мэргэжил :                     Нягтлан бодох бүртгэл           Мэргэжлийн индекс :           D041101
Суралцах хугацаа :      2-2,5 жил                                    Элсэгчдийн боловсрол :     Бакалавр
Зэрэг :                              Бакалавр                                    Багц цаг :                                120 кредит

Зорилтууд:

  • Сонгосон салбартаа судалгааны зохиол бүтээл мэргэшлийн түвшинд хэрэглэх чадвар эзэмших,
  • Судалгааны арга зүйн онолын үндсийг эзэмших,
  • Үндэслэл гаргах, учир шалтгааны холбогдлыг тайлах, өвөрмөц сэтгэлгээг хөгжүүлэх,
  • Чанарын судалгааны зарчим, арга зүйг эзэмших,
  • Судалгааны ажлыг төлөвлөх чадвар эзэмших,
  • Судалгаанд тоон аргыг хэрэглэх бэлтгэлтэй болох,
  • Судалгааны хүчин төгөлдөр байдлыг үнэлэх чадвар эзэмших,
  • Судалгааны төсөл хэрэгжүүлэхэд оролцох чадвар эзэмших

Intensive Bachelor Course in Marketing

Маркетингийн менежментийн бакалаврын эрчимжүүлсэн сургалт

 

Мэргэжил :                Маркетингийн менежмент        Мэргэжлийн индекс :           D041401
Суралцах хугацаа :  2-2,5 жил                                       Элсэгчдийн боловсрол :     Бакалавр
Зэрэг :                       Бакалавр                                          Багц цаг :                     120 кредит

Зорилтууд:

  • Сонгосон салбартаа судалгааны зохиол бүтээл мэргэшлийн түвшинд хэрэглэх чадвар эзэмших,
  • Судалгааны арга зүйн онолын үндсийг эзэмших,
  • Үндэслэл гаргах, учир шалтгааны холбогдлыг тайлах, өвөрмөц сэтгэлгээг хөгжүүлэх,
  • Чанарын судалгааны зарчим, арга зүйг эзэмших,
  • Судалгааны ажлыг төлөвлөх чадвар эзэмших,
  • Судалгаанд тоон аргыг хэрэглэх бэлтгэлтэй болох,
  • Судалгааны хүчин төгөлдөр байдлыг үнэлэх чадвар эзэмших,
  • Судалгааны төсөл хэрэгжүүлэхэд оролцох чадвар эзэмших

Intensive Bachelor Course in German